Om KrFU

Historie, ideologi og politikk

KrFU, eller Kristelig Folkepartis Ungdom, ble stiftet i 1946, og er Kristelig Folkepartis ungdomsparti. Deres første leder var Ragnar Horn.

KrFU er et kristendemokratisk parti, hvor ideologien er en sosial verdiorientert ideologi.

KrFU har tre hjertesaker;menneskeverd i sentrum, et bærekraftig samfunn og en rettferdig verden.

ü  Menneskeverd i sentrum

KrFU ønsker et samfunn hvor menneskeverdet står i sentrum.   

Menneskeverd – KrFUmener at menneskeverdet ikke kan graderes, noe som vil si at alle mennesker er like mye verdt uavhengig av religion, etnisitet, legning, kjønn, hvilke egenskaper en har, og om en er frisk eller syk. De mener derfor at det er uakseptabelt at 10 000 elever blir mobbet hver eneste uke på skolen, eller at enkelte politikere vil gjøre det forbudt for de aller fattigste å be om hjelp på gaten.

KrFUønsker:

  • mobbeombud i alle fylker
  • et klart nei til tiggeforbud

Psykisk helse – KrFUmener at økt press og urealistiske idealer gjør at mange unge i dag lever med psykiske lidelser, og at ventetiden for å få hjelp med problemer er alt for lang. KrFU er opptatt av at alle skal få den hjelpen de trenger før det er for sent. Derfor ønsker de at unges psykiske helse skal prioriteres.

KrFUønsker:

  • Flere helsesøstre på skolen
  • Å fjerne ventetiden for unge under 23 år for behandling i psykiatrien
  • Livsmestringsfag i skolen

Arbeidslivet – KrFU sier det er et stort behov for yrkesutdannende, men at alt for mange unge i yrkesrettede utdanninger i dag står uten læreplass. De mener derfor at næringslivet og det offentlige må få incentiver til å ta i mot lærlinger. De mener også at mange, som både ønsker og kan arbeide, faller utenfor arbeidslivet på grunn av nedsatt arbeidsevne, noe samfunnet må legge til rette for.

KrFUønsker:

  • Å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingtilskuddet
  • Å legge til rette for personer med nedsatt arbeidsevne slik at de lettere skal kunne ta del i arbeidslivet

 

ü Et bærekraftig samfunn– fremtiden er grønn

KrFU ønsker et bærekraftig samfunn som tar ansvar for fremtiden og fremtidige generasjoner.

I kristendemokratiet står prinsippet om solidaritet veldig sterkt. KrFUmener at vi har et ansvar for den verden vi lever i, og menneskene som lever her, uavhengig om det er mennesker vi kjenner eller ikke. Det samme gjelder de som kommer etter oss, og derfor er klima- og miljøpolitikk veldig viktig for KrFU. KrFU mener vår oppgave er å gi fra oss en klode som er i minst like god stand som den vi lever på.

ü  En rettferdig verden

KrFU ønsker et samfunn der vi tar ansvar for hverandre, også de mest utsatte og sårbare i blant oss.

 

KrFU sier at vi lever i en blodig urettferdig verden, hvor den rikeste femtedelen av verdens befolkning råder over 75% av verdens ressurser. Fattigdom medfører brudd på menneskerettighetene og krenkelse av menneskeverdet. En slik urettferdighet kan aldri kristendemokratiet akseptere. Utviklingspolitikk handler derfor om å sikre alle menneskers menneskerettigheter.

KrFU mener at norsk bistand må ha høy kvalitet og være et virkemiddel for å nå utviklingsmålene. Bistanden skal rettes mot helse, utdanning, statsbygging, næringsutvikling og infrastruktur, som sammen danner forutsetninger for økonomisk og sosial vekst, hvor målet er at landene kan fortsette utviklingen uten behov for bistand.

Muligheten til å ta opp lån er viktig for mange utviklingsland og kan komme landene til gode. Samtidig sliter mange land med store gjeldsbyrder. En stor del av denne gjelden er illegitim, dvs. at lånene ikke har gått til å ivareta befolkningens interesser, og at penger brukes til å betale tilbake gjeld til rike land fremfor å gå til det beste for befolkningen. KrFU mener derfor at all illegitim gjeld må slettes.